عکاسی شبانه در ارتفاعات و کوهستان

عکاسی شبانه یا همان عکس لانگ اکسپوسور در طبیعت کار لذت بخشی است ، ولی نیاز به تلاش و زحمت فراوان دارد . من نیز علاقه بسیاری به عکاسی شبانه دارم و گاهی ساعت ها و گاهی تمام طول شب را برای عکاسی در طبیعت سپری میکنم تا شب های طلایی و زیبای شهرم ماکو را ثبت کنم . شهر من یعنی شهر تاریخی ماکو در آغوش کوه ها قرار دارد طوری که تصویر شبانه آن همچون رودخانه ای درخشان و طلایی به نظر میرسد . شهر من در میان طبیعت جاریست .

Night photography in the highlands and mountains

Night photography or long exposure photography is a pleasure in nature, but it requires a lot of expertise and effort. I also have a passion for night photography and sometimes spend hours and sometimes all night photographing in nature to record the golden and beautiful nights of my city Maku. My city , the historic city of Maku, is located in the arms of the mountains, so that its nightly image looks like a shining , golden river. my city flows through the nature

عکاسی شبانه و شب های ماکو توسط امید قهرمان
شب های ماکو توسط امید قهرمان

عکاسی شبانه با زاویه عریض

برخی چنان اندیشه میکنند که تصاویر شبانه غیر واقعی و ساختگی هستند . درحالیکه تمامی این تصاویر توسط عکاسی منوال یا DSLR با جذب نور بالا ثبت میشوند و در انواع عریض آن ده ها و گاهی صد ها تصویر برای یک عکس ثبت میگردد و با شیوه های تخصصی به یک تصویر واحد تبدیل میگردند .

Wide Angle night photography

Some people think that night images are unrealistic and made by photoshop. While all of these images are captured by high light absorption photography or DSLR and in its wide variety tens and sometimes hundreds of images are recorded for a photo and converted into a single image by specialized methods

عکاسی شبانه در ماکو توسط امید قهرمان
عکاسی شبانه در ماکو توسط امید قهرمان

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,Iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید .