کلاغ های نوک قرمز و کلاهک سنگی قیه

دیواره سنگی قیه و پرواز زاغ های نوک قرمز کلاغ های نوک قرمز و کلاهک سنگی قیه
کلاغ های نوک قرمز و کلاهک سنگی قیه 1

کلاغ های نوک قرمز و خانه چند هزار ساله آنها در کوه قیه

قلعه قبان و دیواره کلاهک سنگی قیه همیشه زادگاه کلاغ های نوک قرمز بوده و پرواز زیبای آنها در آغوش کوه قیه جلوه خاصی به حال و هوای این دیواره سنگی میبخشد .

به هنگام طلوع و غروب صدای کلاغ های نوک قرمز در دیواره قیه میپیچد و پژواک صوت آنها تنفسی تازه در جسم سنگی قیه میبشخد ، آنها با پرواز های آکروباتیک خود ارتفاع کوه قیه را میشکنند و با فرود ناگهانی صحنه ای پر از هیجان را به نمایش میگذارند.

کلاغ های نوک قرمز بر فراز کلاهک سنگی قیه و فراتر از کوهها
کلاغ های نوک قرمز بر فراز کلاهک سنگی قیه و فراتر از کوهها
شهر ماکو شهری میان کوه ها
شهر ماکو شهری میان کوه ها

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,Iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید