کوه های برج ماکو

مطالعه در حالت شب

برج و یا بورج یکی از مناطق قدیمی ماکو

در ادامه پست شبی در برج ماکو

نمایی از شب های کوه سبد قیه و ادامه دیواره های سنگی ماکو

توسط امید قهرمان

شب و دیواره های رسوبی ماکو
شب و دیواره های رسوبی ماکو

کوه سبد در شب
کوه سبد در شب

شب و ستاره ها در کوهستان های ماکو
شب و ستاره ها در کوهستان های ماکو