چیرچین

کوه چرکین و یا چیرچین داغی یکی از مرتفع ترین کوه های این شهر ماکو می…

سبد داغی

کوه سبد ماکو