بورالان ماکو

راه را از جاده بازرگان شروع کردیم و یک به یک از روستاهای این سرزمین عجیب…