کلیسای تادئوس و یا قره کلیسا

قره کلیسا به روایاتی یکی از اولین کلیسا های جهان است قره کلیسا یا کلیسای تادئوس…