دیوار های قلعه قبان ماکو

قلعه تاریخی قبان ماکو و دیوار های آن   این قلعه در زیر چترسنگی و یا…