کوه های برج ماکو

نمایی از شب های کوه سبد قیه و ادامه دیواره های سنگی ماکو

شب های کلاهک سنگی رند

ستاره ها در تاریکی شب میدرخشیدند و کلاهک سنگی دامداماج رند شهر ماکو هنوز و هنوز…