گردشی در کوهپایه های مورس

کوه مورس یکی از کوه های بزرگ شهر ماکو

روستای پره خودک یکی از روستاهای خاص ماکو است که در کوه پایه های کوه مورس قرار دارد ، وقتی که به کوهپایه های کوه مورس رسیدیم کوهستان طاقتی نداشت


و در جنگ با زمان تمام توانش را باخته بود ، آری کوه پایه های مورس اسیر فرسایش شده بود و انگار ضعف هستی را در مقابل زمان به رخ میکشید

میوه های وحشی مانند قره جوز ، یمیشان ، داغ آلماسی لذت مسیر را دو چندان میکرد ، گاهی بر روی سنگ هایی که از ریزش کوه انباشته شده بودند مینشستیم و من به خودم میگفتم .  . . ای انسان چه چیزی تو را در مقابل پروردگارت مغرور ساخته است

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,Iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید

دامنه های کوه مورس
دامنه های کوه مورس
طبیعت زیبا
طبیعت زیبا
هوای مه آلود و گوسقندان در حال چرا در کوه مورس
هوای مه آلود و گوسقندان در حال چرا
بارش باران
بارش باران
روستای پره خودک در ماکو
روستای پره خودک در ماکو
روستای پره خودک در ماکو
روستای پره خودک در ماکو
روستای پره خودک در ماکو
روستای پره خودک در ماکو
فرسایش کوهستان در کوه پایه های مورس ماکو
فرسایش کوهستان در کوه پایه های مورس ماکو
قره جوز
قره جوز
فرسایش کوهستان در کوه پایه های مورس ماکو
فرسایش کوهستان در کوه پایه های مورس ماکو
زیبایی طییعت بکر
زیبایی طییعت بکر
داع آلماسی
داع آلماسی
یییمیشان در کوهپایه های مورس
یییمیشان در کوهپایه های مورس
فسیل چوب در کوهستان ماکو
فسیل چوب در کوهستان ماکو
فرسایش کوههای ماکو
فرسایش کوههای ماکو
زیبایی بر روی سنگ ها
زیبایی بر روی سنگ ها