طبیعت غار خزنگاه

غار خزنگاه یکی از بزرگترین غار های شهر ماکو

در ادامه پست غار خزنگاه ماکو

گاهی چه آسان از زیبایی هایی که مبینیم غافل میشویم ، زیست بوم مرطوب و متفاوت غار خزنگاه ماکو باعث شد که توجه بیشتری به اطرافمان داشته باشیم. سنگ ها ، قارچ ها ، گیاهان و جانوران مختص این محیط ، در زیر نور چراغ هایمان چنان میدرخشیدند که انگار سالها منتظر آمدن میهمانی برای خودنمایی بودند.

توسط امیدرضا قهرمان زاده ، معروف به امید قهرمان Omid Ghahreman Maku,Iran

ماجراها و عکس های ماکو را در اینستاگرام ، پینترست و آپارات دنبال کنید

 Xazangah cave

قارچ های موجود در غار خزنگاه ماکو
قارچ های موجود در غار خزنگاه ماکو
رشد دانه گیاهان در غار خزنگاه
رشد دانه گیاهان در غار خزنگاه
رشد قارچ بر روی سنگها
رشد قارچ بر روی سنگها
خزه ها بر روی سنگهای غار خزنگاه
خزه ها بر روی سنگهای غار خزنگاه
رشد قارچ بر روی سنگها در غار خزنگاه ماکو
رشد قارچ بر روی سنگها در غار خزنگاه ماکو